Pályázati felhívás kávézó vendéglátó egység üzemeltetésére

A BudapestInfo Városháza Park Hütte turista információs irodán belüli vendégtérbe

I. A Pályázat kiíró adatai:

I.1. Budapest Brand Nonprofit Zrt. (továbbiakban: BB nZrt. vagy Kiíró) (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., Cg: 01-10-140962; adószám: 28748511-2-41; képviseletében eljár: Faix Csaba vezérigazgató

II. Pályázat tárgya:

II.1. A jelen pályázat a BB nZrt. üzemeltetésében lévő belvárosi frekventált helyen elhelyezkedő Budapestinfo turista információs iroda területén körülbelül 50 négyzetméternyi területen kávézó vendéglátó egység üzemeltetésére vonatkozik, mely a rendelkezésre bocsátott vendégteret és kiszolgáló területet is magában foglalja.

II.2. Az üzemeltetés időtartama: 2022. február 15.* – 2022. június 30. napja közötti időszak.

*tervezett kezdődátum, amennyiben a COVID-19-járványhoz kapcsolódóan hozott kormányzati és hatósági intézkedések lehetővé teszik

Pályázók a pályázatuk benyújtásával elfogadják és tudomásul veszik, hogy az üzemeltetés időtartamának kezdő időpontja és a nyertes pályázóval kötött szerződés hatályba lépésének időpontja az esetleges korlátozó jellegű kormányzati és hatósági rendelkezések alapján módosulhat

II.2.1. *Pályázók a pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy a nyertes pályázóval kötött szerződés további 6 hónappal, de legkésőbb 2022. december 31. napjáig, BB nZrt. által meghosszabbítható.

II.2.2 A szerződés egyebekben változatlan szerződéses feltételek mellett kerülhet meghosszabbításra.

II.2.3 A 6 hónapra vonatkozó meghosszabbításra BB nZrt. a szerződés lejáratát megelőző 5. munkanapig, egyoldalúan jogosult, amit írásban kell jeleznie nyertes pályázó felé. Pályázók a pályázatuk benyújtásával tudomásul veszik és elfogadják, hogy BB nZrt. a szerződés meghosszabbítására nem vállal kötelezettséget. Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben BB nZrt.  a jelen szerződés időtartamának meghosszabbításával nem kíván élni, úgy a nyertes pályázó kártalanításra és kártérítésre nem tarthat igényt.

II.3. A kávézó vendéglátó egység üzemeltetésének helyszíne: Budapestinfo Városháza Park Hütte (1052 Budapest, Károly krt. – Városháza Park) épület belső részében 50 négyzetméter részterület, illetve tavasztól őszig a közterületen a BB nZrt. által beszerzett közterületi engedéllyel rendelkező területen további 50 négyzetméteren terasz üzemeltetési lehetőség.

II.4. A Pályázó részére a bérleti díjat a Kiíró az alábbiak szerint határozza meg:

II.4.1.A bérleti díj havonta fizetendő fix összegét pályázó ajánlatában megjelöli. BB nZrt. részére a nyertes pályázó a havi bérleti díjon felül forgalmi alapú részesedést fizet. A forgalmi alapú részesedést pályázó benyújtott ajánlatában megadja.

II.5. A Budapestinfo turista információs iroda területén üzemeltetendő kávézó vendéglátóegység tevékenységei: Alkoholmentes italok és frissítők, kávék és kávéból készült italok felszolgálása helyben fogyasztásra és elvitelre, ezen felül a kiíró és a nyertes Pályázó által közösen meghatározott termékek értékesítése.

III.6. Kiíró pályázó részére az áramvételezési lehetőséget biztosítja a Budapestinfo turista információs iroda épületén belül, a szakszerű kiépítése a nyertes pályázó feladata. Az áramfogyasztás külön kerül kiszámlázásra a pályázó felé.

III.7. A Budapestinfo turista információs irodán belül vízvételezési pont és szennyvízelvezetés nincs kialakítva, szükség esetén a nyertes pályázónak kell a saját költségére szakszerűen kiviteleznie.

III.8. Személyzeti WC-t a BB nZrt. kb 100 méterre lévő Bárczy István utcai irodájában tud biztosítani.

III.9. Vendégek részére nyilvános WC áll rendelkezésre a Budapestinfo turista információs irodával közvetlenül szemben 25 méterre.

III. A pályázati feltételek:

III.1. Azok a gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek:

– tevékenységi körébe vendéglátási, italszolgáltatási tevékenységi kör ellátása tartozik,

-rendelkeznek legalább 2 év kávézó üzemeltetési tapasztalattal,

-rendelkezik érvényes FELIR azonosító számmal

-vállalják, hogy legalább a Budapestinfo Városháza Park hütte nyitvatartási idejében nyitva vannak, folyamatosan minden nap 9 és 19 óra között.

-vállalják, hogy az üzemeltetés során olyan alkalmazottakat vonnak be, akik legalább egy idegen nyelvet társalgási szinten beszélnek.

III.2. Az üzemeltetés feltételei:

III.2.1. A pályázónak vállalnia kell a Budapestinfo turista információs iroda rendeltetésszerű használatának zavartalan működésének biztosítását, az üzemeltetési napokon és az üzemeltetési időn kívüli időszakban az eszközeinek biztonságos módon való elhelyezését, beleértve az éjszakákat is.

III.2.2. A pályázónak vállalnia kell az általa üzemeltetett kávézó vendéglátó egység mindenkori esztétikus és működőképes állapotának megőrzését, a tisztántartását.

III.2.3. A pályázó köteles a kávézó pultjánál a magyar mellett minimum egy idegen nyelven társalgási szinten beszélő, vendéglátó ipari végzettséggel, egészségügyi könyvvel és megfelelő munkaruházattal rendelkező személyt alkalmazni. Ezen személyek papírjait a Kiíró bekérheti bármikor ellenőrzés céljából.

III.2.4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a Budapestinfo turista információs iroda meglévő berendezései a Kiíró tulajdonát képezik, azokon semmilyen műszaki átalakítás, változtatás nem végezhető, csak és kizárólag a Kiíró előzetes írásbeli hozzájárulásával.

III.2.5. A kávézó üzemeltetése, a megjelölt tevékenység folytatása, kizárólag a szükséges hatósági engedélyek és működési engedély birtokában és a kötelező HACCP dokumentációs feladatok elvégzése és megléte esetén lehetséges. A dokumentációk elkészítésébe minősített szakember bevonása esetén a felmerülő költségek a Pályázót terhelik.

III.2.6. A pályázó köteles tevékenysége gyakorlása során a környezetvédelmi, valamint munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani.

III.2.7. A Pályázó köteles a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait betartani, betartatni.

III.2.8. Pályázó vállalja, hogy az értékesítendő termékek kínálatát – a szolgáltatást a Kiíróval egyeztetve – folyamatosan bővíti a szabályozásokat és az érvényes engedélyeket figyelembe tartva.

III.2.9. A nyertes Pályázó köteles a kávézóban pénztárgépet használni. 

III.2.10. A nyertes Pályázó köteles:

III.2.11. Pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén legkésőbb az első üzemelés napját megelőző napig bezárólag két havi bérleti díj összegét óvadékként megfizeti Kiíró részére.

III.2.12. Pályázó tudomásul veszi, hogy az óvadék összegét Kiíró közvetlenül felhasználhatja, amennyiben Pályázó írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti az üzemeltetéssel kapcsolatos szerződésben meghatározott kötelezettségeit.

III.2.13. Az óvadék összegét, amennyiben annak összegéből bármely okból levonásra kerül sor, nyertes pályázat esetén Pályázó köteles a levonást követően legkésőbb a levonás napjától számított 15 napon feltölteni.

III.2.14. Pályázó tudomásul veszi, amennyiben Kiíró él a II.2.1. pontban hivatkozott opciós jogával, azaz a szerződés időtartamát 6 hónapra meghosszabbítja, úgy az óvadék összege továbbra is a III.2.11. pontban foglaltak szerint meghatározott összeg.

III.2.15. A nyertes Pályázó köteles tevékenysége gyakorlása során betartani a Kiíró utasításait és munkavédelmi szabályzatait a Budapestinfo turista információs irodában.

IV. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

IV.1. Pályázó megnevezését a levelezési cím, telefon, email cím megadásával, valamint a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.

IV.2. Egyéni vállalkozó pályázó esetén egyéni vállalkozói igazolványának, valamint érvényes személyi igazolványának, lakcímkártyájának egyszerű másolatát,

IV.3. Jogi személy gazdasági társaság pályázó esetén cégkivonatának 30 napnál nem régebbi egyszerű másolatát.

IV.4. Annak igazolását, hogy a pályázónak a Kiíró, a Fővárosi Önkormányzat, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé nincs lejárt tartozása (30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás csatolásával).

IV.5.APályázó jelenlegi tevékenységének ismertetését, referenciáit, valamint a Budapestinfo turista információs irodában a kávézó üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseit, alkalmasságát és maximum 2 oldalas koncepcióját.

IV.6. Pályázó ajánlatát arra vonatkozóan, hogy milyen saját termékeket kíván a pultnál értékesíteni.

IV.7. A pályázó pénzügyi alkalmasságának igazolására köteles Kiíró rendelkezésére bocsátani a számláját vezető pénzintézet igazolását, amely szerint a fizetendő óvadék (III.2.11. pont) teljes összege a Pályázó rendelkezésére áll.

IV.8. A felhívásban megjelölt tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását. 

IV.9. Pályázó képviselője által cégszerűen aláírt – 1. számú melléklet szerinti -nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételeket, valamint azt tudomásul vette, hogy a pályázati felhívás III.2.12. pontjában foglaltak alapján Kiíró az óvadék összegét közvetlenül jogosult felhasználni, illetve a jelzett óvadékot leszámlázni.

IV.10. Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás III. pontjában foglaltaknak megfelel kávézó vendéglátó egység üzemeltetésére.  

V. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

V.1. A pályázatokat Szabó Dániel, Budapest Brand Nonprofit Zrt. látogató menedzsment csoportvezetője részére e-mailben (szabo.daniel@budapestbrand.hu) kell elküldeni legkésőbb 2022. február 4., 12.00 óráig.

VI. A pályázatok elbírálásának menete:

VI.1. Kiíró a pályázatokat legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő 3 munkanapon belül értékeli. A pályázatok elbírálását követően a Kiíró írásban, a pályázatban megadott email címen értesíti a pályázókat az eredményről, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a pályázóktól további információkat kérjen be, szükség esetén második fordulót tartson.

VI.2. A pályázati anyag bírálati szempontjai: Kiíró – a pályázók által benyújtott referencia anyagok alapján, illetve az üzemeltetésért fizetni kívánt havi fix bérleti- és forgalom utáni részesedési díj alapján dönt és köt bérleti szerződést azzal a nyertes pályázóval, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette és egyébként mindenben megfelel a pályázatban foglalt feltételeknek.

VI.3. Ha a pályázat nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt tartalmi előírásoknak, vagy az V. pontban meghatározott határidőt követően kerül megküldésre, akkor a pályázat érvénytelen.

VI.4. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az V.1. pontban rögzített határidőig visszavonja, vagyezen határidőt követően a nyertes Pályázóval történő szerződéskötéstől elálljon, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Pályázó tudomásul veszi, hogy ezen esetekben pályázó sem kártérítési, sem kártalanítási igényt nem érvényesíthet Kiíróval szemben. Kiíró a pályázat eredménytelensége esetén nem vállal kötelezettséget új pályázat kiírására.

VI.5. Amennyiben a nyertes pályázó valamilyen okból kifolyólag a szerződést Kiíróval nem köti meg, azaz a szerződéskötés nyertes pályázó hibájából meghiúsul, úgy Kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az elbírálás során a következő pályázó lépjen a nyertes pályázó helyébe és Kiíró a következő legjobb pályázati bírálatot kapott helyezettel kösse meg a szerződést.

VI.6. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a bérleti szerződésben meghatározott időtartam előtt is megszűnik a szerződés abban az esetben, ha a Kiíró által biztosított közterületen felállított Budapestinfo Városháza Park Hütte – Turista információs iroda (1052 Budapest, Károly krt. – Városháza Park) üzemzavar elhárítása miatt, illetve a területet használatba adó Budapest Főváros Önkormányzatának fontos közérdekből szüksége van. Ebben az esetben Kiíróval szemben nyertes pályázó semmiféle kártérítési, kártalanítási igényt nem érvényesíthet.

VI.8. Valamennyi pályázó írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Kiírótól, illetve előzetes egyeztetés alapján megtekinthető a turista információs iroda is a BB nZrt. felelős képviselőjével. Minden ilyen tájékoztatási és bejárási kérelmet e-mailben kell eljuttatni Szabó Dániel látogató menedzsment csoportvezető, (e-mail: szabo.daniel@budapestbrand.hu ) a pályázati határidő napját megelőző 3. munkanap éjfélig.

Budapest, 2022. január 12.

Faix Csaba sk.
vezérigazgató
Budapest Brand Nonprofit Zrt.

Mellékletek:

1. számú melléklet

NYILATKOZAT

minta – cégek részére

a Budapest Brand Nonprofit Zrt. által fenntartott Budapestinfo Városháza Park Hütte – Turista információs irodán belüli kávézó vendéglátóegység meghatározott idejű üzemeltetésére vonatkozó pályázattal kapcsolatban


Alulírott………………… ügyvezető a…………….. (székhely:…………….., cégjegyzék szám ………….., adószám………….) képviseletében kijelentem, hogy a Budapest Brand Nonprofit Zrt. által fenntartott Budapestinfo Városháza Park Hütte – Turista információs irodán belüli kávézó vendéglátóegység meghatározott idejű üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismertem, azokat tudomásul veszem, …………cég a pályázattal kapcsolatos ajánlatát  ezen feltételek vállalásával teszi.

Kijelentem, hogy tudomásul veszem azt is, hogy a………………cég pályázati nyertessége esetén, – a pályázati kiírás III.2.12. pontjában meghatározott esetben – a ………………cég által, a szerződéskötés időpontjáig megfizetett óvadék összeget a Budapest Brand Nonprofit Zrt. közvetlenül felhasználhatja az üzemeltetési, valamint az opciós üzemeltetési időszak alatt.

Budapest, 2022.
ügyvezető a …………………….. képviseletében

NYILATKOZAT

minta egyéni vállalkozók részére

a Budapest Brand Nonprofit Zrt. által fenntartott Budapestinfo Városháza Park Hütte – Turista információs irodán belüli kávézó vendéglátóegység meghatározott idejű üzemeltetésére vonatkozó pályázattal kapcsolatban


Alulírott………………… egyéni vállalkozó a…………….. (székhely:…………….., nyilvántartási szám ………….., adószám………….) kijelentem, hogy a Budapest Brand Nonprofit Zrt. által fenntartott Budapestinfo Városháza Park Hütte – Turista információs irodán belüli kávézó vendéglátóegység meghatározott idejű üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismertem, azokat tudomásul veszem, pályázattal kapcsolatos ajánlatomat  ezen feltételek vállalásával teszem.

Kijelentem, hogy tudomásul veszem azt is, hogy pályázati nyertességem esetén, – a pályázati kiírás III.2.12. pontjában meghatározott esetben – a szerződéskötés időpontjáig megfizetett óvadék összeget a Budapest Brand Nonprofit Zrt. közvetlenül felhasználhatja az üzemeltetési, valamint az opciós üzemeltetési időszak alatt.

Budapest, 2022 ……………

     NÉV – egyéni vállalkozó