Márcziusi képeink. A „Vasárnapi Ujság” már évtizedek óta nagy gonddal és figyelemmel gyüjtögette s idõrõl-idõre olvasó közönségének is bemutatta azokat a csak kevés számmal fenmaradt hiteles képeket, a melyek az 1848/49-diki eseményekre vonatkoznak s azok hatása alatt még abban az idõben készültek. Ezeket a történeti érdekességû képeket eddig kevésbbé ismert más, egykorú rajzokkal is kiegészítve, most ama nagy idõk félszázados évfordulója alkalmából mai számunkban, összegyûjtve bemutatjuk az akkori fõbb szereplõk arczképeivel együtt. … …”Márczius 15-dike délelõtt féltizenkettõre nagy idõszakasz a magyarok történetében! Ime itt van a sajtószabadság elsõ példánya, a nép hatalmának elsõ mûve. Akármi szabadsága fog is egykor lenni a magyarnak, akárminõ jogokat fog is a nemzet nyerni: azon dicsõség mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot, mi magunk vívtuk ki, magunk szereztük meg!” S ettõl kezdve délutáni egy óráig egyre szórták a németre is leforditott 12 pontot a nép közé, melyet délután 3 órára népgyûlésre híttak a Nemzeti Múzeum elé. Ezt a nevezetes elsõ igazi népgyûlést, melyen Petõfi a „Talpra magyar”-t szavalta el, Jókai és mások pedig a 12 pontot magyarázták a lépcsõzet szegélyfaláról, két egykorú rajz örökítette meg, mozgalmas csoportozatokban tüntetvén föl az ezrekre szaporodott népsokaságot, mely közt fegyveres polgárõrség tartotta fönn a rendet. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. márczius 13.)