Neked mit jelent Budapest – Nyereményjáték

A BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; Cg. 01-09-207720; adószám: 25311637-2-41) (a továbbiakban: „Szervező”) kulturális programjainak népszerűsítése kapcsán nyereményjátékot szervez „Neked mit jelent Budapest? – Nyereményjáték” elnevezéssel (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, ideértve az adatkezelői feladatokat is, a Szervező látja el.

Kiírás:

„Neked mit jelent Budapest? – Nyereményjáték. Küldd el egy szóban, és nyerd meg a Budapest élménycsomagot! A BVA inspiratív felmérést indított az itt élők bevonásával. A Neked mit jelent Budapest? – kampány egyetlen szóban várja gondolataidat, érzéseidet, a külön ebből a célból létrehozott szógyűjtő felületen, a BVA honlapján, a http://enbudapestem.hu/neked-mit-jelent-budapest linken. Küldd el weboldalunkra az első szót, ami a fővárosról eszedbe jut, majd oszd meg ismerőseiddel is! Legyen tiéd az egy évre szóló Bubi bérletet, budapesti fürdőbelépőt és színházjegyet tartalmazó ajándékcsomag! A játék 2016. november 16-án 15.00 óráig tart!

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

a  Szervező hivatalos Facebook oldalán (BVA), a Játék keretében közzétett bejegyzést a Facebook által, kifejezetten erre a célra kialakított „Tetszik” funkció használatával kedvel, bejegyzéshez hozzászólást fűz, bejegyzést kedvel, kérdőívet, szavazást kitölt, vagy a kiírásnak megfelelő témájú képet közzétesz (feltölt), (a továbbiakban: „Jelentkezés”)

 • és Facebook profilját olyan adatvédelmi beállítással látja el, amelyek nem korlátozzák Szervezőt abban, hogy megismerjék a Játékos valós vezeték- és utónevét, valamint legalább egy elektronikus elérhetőségét, és biztosítják Szervező elektronikus kapcsolat-felvételi lehetőségét.
 • Játékos a Jelentkezéssel egyidejűleg hozzájárul a Facebook-on közzétett adatai közül vezeték- és utónevének, elektronikus elérhetősége(i)nek, telefonszáma(i)nak, lakcímének a Játékszabályzat 8. pontjában leírtak szerinti kezeléséhez.
 • Egy Játékos a Játék időtartama alatt, függetlenül a kedvelt bejegyzéseinek, hozzászólásainak, kitöltött kérdőíveinek mennyiségétől, csak egyszer jelentkezhet.
 • A Játékosok a Facebook-on közzétett adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag Facebook profil törlése, elérhetetlensége, adatvédelmi beállítások során hozzáférhetőségének korlátozása) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 • A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.
 • A Jelentkezéssel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.
 • Nem vehet részt a Játékban a Szervező, valamint a Játék szervezésében, lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
 • A Játék 2016. november 8-tól november 16-án délután 15.00 óráig tart.
 1. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
 • A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban együtt: „Nyeremény”): Budapest élménycsomag: 1 éves BUBI bérlet, 1 éves budapesti fürdőbelépő, évadra szóló budapesti színházjegy.
 • Kis nyeremények (a továbbiakban: „Kis nyeremények”): —
 • Fődíj (a továbbiakban: („Fődíj”): —
 • A Szervező a Nyeremények módosításának jogát a körülmények jelentős megváltozása esetére fenntartja. A Nyeremény másik Játékosra átruházható, de készpénzre nem váltható.
 • Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt egy díjra lehet jogosult, mely egy db Budapest élménycsomag.
 • A Szervező a Fődíj nyerteseit a Sorsolást követő 12 órán belül értesíti a nyertes által Facebook-on közzétett internetes elérhetőségén (a továbbiakban: „Értesítés”). A nyereményeket a játékosok az alábbi helyen és időben vehetik át: BVA Nonprofit Kft. iroda, előre egyeztetett módon.

Amennyiben a Játékos ezen idő alatt a Nyereményért nem jelentkezik, úgy a Szervező azt jogosult a Pótnyertes számára átadni.

 • A Kis nyeremények és a Fődíjak meghatalmazott útján is átvehetők. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.
 • A Szervező a Nyereményeket és a Nyertesek vezeték- és keresztnevét a BVA internetes oldalon (a továbbiakban: „Facebook oldal”) közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő Jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
 1. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK
 • A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
 1. ADATVÉDELEM
 • A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • a Szervező, mint adatkezelő a Játékkal kapcsolatban a Facebook-on nyilvánosan közzétett személyes adataikat – így különösen név, e-mail cím, telefonszám – a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása céljából kezelje;
 • nyertesség esetén nevüket, és Facebook profiljukhoz tartozó elektronikus elérési útvonalukat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Weboldal felületén feltüntesse), és
 • minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat összes rendelkezését.
 • személyes adatait adatkezelőként a BVA Nonprofit Kft. kezeli, aki az adatokat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé. Az adatkezelő az adatok tárolását a telephelyén, szigorú biztonsági intézkedések mellett biztosítja.
 • Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben erre a későbbiekben sor kerül, arról tájékoztatást biztosít a Játékosok részére.
 • Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Nyeremények kiosztását követő hatvan (60) napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.
 • Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: info@bpva.hu e-mail címen.
 • A fentieken túl a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.
 • A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 1. PANASZBEJELNTÉS
 • A Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdések, bejelentések az alábbi e-mail címre tehetőek meg: info@bpva.hu.
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 • A Játékosok adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), az Értesítések – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 • A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 • Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
 • Szervező nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.
 • A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
 • A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.
 • A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.
 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.