POKET könyvcsomag Instagram nyereményjáték szabályzat

1. A Nyereményjáték szervezője:

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., Cg.: 01-10-140962 Adószám: 28748511-2-41; a továbbiakban, mint Szervező)

A nyereményeket a nyereményjáték támogatója a POKET Nonprofit Kft. biztosítja

2. Nyereményjátékban részvevők feladata:

A nyereményjátékban résztvevőknek a 2021. november 17. és 2021. november 19. között megrendezésre kerülő, BonBon – Kultúrfalatok #4 programsorozat

3 előadásának helyszínén kihelyezett 100 Szóban Budapest történetíró pályázat nyertes történeteit ábrázoló plakátokról külön-külön 1-1 fényképet kell készíteniük.

A résztvevőknek a mindhárom képet Instagram posztként fel kell tölteniük saját Instagram oldalukra  #budapestbonbon#enbudapestem és #100szobanbudapest hashtagekkel ellátva.

A résztvevő által készített és a fenti hashtagekkel ellátott mindhárom kép feltöltésének határideje 2021. november 20. napja 23:59

BonBon – Kultúrfalatok #4 programsorozat előadásainak időpontja az alábbi linken tekinthető meg: https://fb.me/e/1UXtNtugM

3. Sorsolás és Nyeremények:

Szervező a képek beküldői közül 2021. november 21. napján 5 fő nyertest sorsol ki, az általa felkért sorsolási bizottság közreműködésével. A nyertesek 1-1 db POKET könyvcsomagot kapnak.

4. A nyertesek kiértesítésének folyamata:

Szervező a nyereményjáték nyerteseit 2021. november 22. napjáig, Instagram üzeneten keresztül értesíti. A nyertesnek az értesítést legkésőbb annak kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kell visszaigazolnia email címének és/vagy telefonszámának megadásával egy válaszüzenetben.

5. A nyeremények átvétele:

Szervező tájékoztatja a nyereményjátékon résztvevőket, hogy a nyeremények átadását a nyereményjáték támogatója a POKET Nonprofit Kft. végzi. Szervező a nyertesek írásbeli visszaigazolásában megadott email címét és/vagy telefonszámát átadja a POKET Nonprofit Kft. részére.

Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a event@budapestbrand.hu e-mail címen keresztül nyújt felvilágosítást. A részvételtől a Nyereményjáték teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást az event@budapestbrand.hu  e-mail címen keresztül lehet jelezni.

Abban az esetben ha,

a)   a visszaigazolásra vonatkozó határidő eredménytelenül telt el, vagy

b)   a nyertes résztvevő által megadott Instagram profil hibás/nem létezik, vagy

c)   a nyertes kisorsolt személy a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy

d)   a nyereményt nem kívánja elfogadni vagy

e)   a Szervező megállapítja, hogy a nyertessel szemben a 4. pontban meghatározott kizáró okok állnak fent

úgy a nyertes kizárásra kerül a Nyereményjátékból és elesik a nyereménytől, továbbá semmilyen kártalanításra nem tarthat igényt a Szervező részéről, illetve ezen esetekben Szervező jogosult másik nyertest sorsolni.

A nyertes nem jogosult a nyeremény teljes vagy annak részbeni ellenértékének pénzbeli megváltására.

A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény részére átadásra kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Nyereményjátéknak nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen személyek vegyenek benne részt, a résztvevők azonban elismerik, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a nyertes kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a díj átvételére a törvényes képviselője jogosult.

6. Résztvevők köre

A Nyereményjátékon részt vehet minden 18. évét betöltött magánszemély, aki a jelen nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Nyereményjátékból történő kizárás bármely feltétele.

A Nyereményjátékon nem vehetnek részt a Szervező, illetve Partner vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy e kizárás ellenére valamely előbb felsorolt személy mégis részt vett a nyereményjátékban, a Szervező e személyt a Nyereményjátékból kizárja.

A fenti tiltó rendelkezések megszegéséből eredő minden felelősség az érintett résztvevőket terheli.

A Nyereményjátékból kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Nyereményjáték szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulását a pályázat időtartama alatt visszavonja.

A Szervező jogosult kizárni azt a résztvevőt, akinek magatartása sérti a Szervező, illetve Partner jó hírnevét, valamint a további Résztvevők jogait és érdekeit.

7. Adatkezelés

A Szervező felhívja a Nyereményjátékban Résztvevők figyelmét arra, az adataik kezelésének jogalapja a Résztvevők, mint érintettek önkéntes hozzájárulása a jelen játékszabályzat, valamint Szervező Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának megértését és elfogadását követően.

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adataikat a Szervező a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából kezelje a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Kezelt adatok köre: teljes név (vezeték és keresztnév), e-mail cím, telefonszám.

A Résztvevők kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általuk megadott személyes adataikat a nyereményjátékkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése céljából, felhasználja, tehát kezelje, a POKET Nonprofit Kft. részére a nyeremények átadása céljából (5 pont) átadja. Szervező a Résztvevők adatait a nyereményjátékot követő sorsolás lezárultáig kezeli és ezt követően 5 munkanapon belül a megadott személyes adatokat törli, illetve a nyertes adatait az adózási kötelezettségekkel kapcsolatos jogszabályok (a számvitelről szóló 2000. C. tv. 169. §) időtartamig kezeli.

A jelen Nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező és a POKET Nonprofit Kft. (székhely:    2900 Komárom, Arany János u. 63., adószám: 26319205-2-11, cégjegyzékszám: 11-09-026099, képviseli: Zahovay Zoltán ügyvezető). A Nyereményjáték során Szervező részére megküldött adatok elkülönített adatállományba kerülnek. A Szervező a kezelt adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírások, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (GDPR) betartásával, az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, negyedik személynek nem továbbítja, gondoskodik azok biztonságáról.

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt a Résztvevő Szervező által kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról.

A Szervező bármely Résztvevő kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik Résztvevő személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. A Résztvevő bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Amennyiben Résztvevő úgy ítéli meg, hogy a Szervező a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szervező az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a Résztvevőt írásban tájékoztatja.

A Résztvevőnek a jogszabályban meghatározott esetekben joga van a bírósági jogorvoslatot kérni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Szervező az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a event@budapestbrand.hu e-mail címen, valamint a Budapest Brand Nonprofit Zrt, 1052 Budapest, Bárczy István u. 1-3. postacímén fogadja.

9. Adózás

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen nyereményjáték adóköteles. Az adó terheit a Szervező viseli.

A díjak kapcsán keletkező SZJA-t és kapcsolódó járulékot a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, bevallja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

10. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat és az adatkezelési feltételek a Budapest Brand Nonprofit Zrt. www.enbudapestem.hu weboldalán és a Szervező „Énbudapestem” Facebook oldalán kerülnek közzétételre.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzatban foglaltak változtatásának jogát, a jogi előírások vagy más, a jelen szabályzatban meghatározott játék szervezésére hatással bíró lényeges eshetőség vonatkozásában, és különösen fenntartja a jelen szabályzatban meghatározott bármilyen időpontban történő visszavonásának jogát, indoklás és igazolás nélkül. Az erről szóló értesítést a Szervező a fenti linken teszi közzé. A Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Ilyen esetben a Résztvevők vagy a nyertes Résztvevőnek nem jár semmilyen kárpótlás a Szervező részéről.